XTH STD–SCHOOL TOPPERS 2016-17

X  – A     SOHAM SAVARKAR                   496/500    99.2%

X – B    AVANTHIKA NAYAK                  495/500    99%

X – A    JAINABH KEROSENEWALA    491/500    98.2%
SUBJECT TOPPERS
ENGLISH  
X – A        SOHAM SAVARKAR                       98/100
X – A       JAINABH KEROSENEWALA          98/100
X – A        SANVIK KADAM                              98/100
X – B        ANUSHKA MANE                             98/100
X – B        SHREYA N. B.                                    98/100

HINDI  
X – A      JAINABH KEROSENEWALA       97/100
X – A   SANIKA PAITHANKAR                   97/100

MARATHI  
X – B        SHALVI SAWANT                 98/100

SANSKRIT
X – B        AVANTHIKA NAYAK            100/100
X – B        RIYA REGE                             100 /100
X – B        PRANJAL SAWANT              100/100

FRENCH
X – A        SOHAM SAVARKAR                99/100
X – B        DEVIKA GADRE                       99 /100
X – B        TANVI GUPTE                        99/100

MATHS
X – A        SOHAM SAVARKAR                  100/100
X – B        AVANTHIKA NAYAK                100 /100

SCIENCE
X – A        SOHAM SAVARKAR                       99/100
X – A        JAINABH KEROSENEWALA        99 /100
X – A        UTKARSH MISHRA                       99/100

SOCIAL SCIENCE
X – A        SOHAM SAVARKAR                       100/100
X – B        AVANTHIKA NAYAK                     100 /100
X – A        JAINABH KEROSENEWALA        100/100