Call Us Today ! 91-22-2563 6108

VPM’S KANNADA HIGH SCHOOL &
JUNIOR COLLEGE

Managing Committee Members – 2018-2021

Role Members
Founder Shri. N.B.H. Kulkarni
President Justice (Retd) H. Suresh (Demised on 12.06.20)
Chairman Dr. P. M. Kamath
Vice – Chairman Dr. K. Mohan
Vice – Chairman Dr. R. G. Gidadhubli
Hon. Gen. Secretary Shri Pramod N. Mulgund
Hon. Secretary B. H. Katti
Hon. Treasurer Prof. C. Jagannath Pai
Hon. Jt . Secretary Adv. Vijay B. Kulkarni
Hon. Dy.Treasurer Shri. N. M. Gudi
Members
  1. Shri R. Mohan
  2. Shrinivas Gopal Mokashi
  3. Shri D. K. Mule
  4. Rashmi Narsapur
  5. Shri Prasanna Pandit
  6. (Smt) Rajani Pai
  7. Shri Sharad G. Savadi
  8. Shri Shridhar M. Shanbhag
  9. C AKarunakar Shetty
Ex – Officio Mrs Aruna Bhat, HM, Kannada Primary